Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Bouwbedrijf Goetheer & Huissoon B.V.

 

 1. Algemeen gedeelte

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen met, schriftelijke en mondelinge aanbiedingen aan en schriftelijke en mondelinge aanvragen/opdrachten en overeenkomsten van Bouwbedrijf Goetheer & Huissoon B.V. en alle met haar verbonden ondernemingen.
 • Een opdrachtnemer, ten aanzien van wie deze voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt

geacht ook bij latere aanbiedingen aan, respectievelijk aanvragen en/of opdrachten van Goetheer & Huissoon met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ook al is dit niet

expliciet overeengekomen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, inkopen, opdrachten en gedragingen van Goetheer & Huissoon, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degene, zowel in dienst van Goetheer & Huissoon als derden voor wier handelen dan wel nalaten Goetheer & Huissoon aansprakelijk kan zijn.

 

Artikel 2: Definities

 • Onder “Goetheer & Huissoon ” wordt verstaan Goetheer & Huissoon zelf en alle met Bouwbedrijf Goetheer & Huissoon B.V. op enige wijze verbonden ondernemingen, zoals onder andere: bouwcombinaties in de vorm van vennootschappen onder firma, waarvan Goetheer & Huissoon beherend vennoot is.
 • Onder “aanbesteder” wordt verstaan de aanbesteder of de opdrachtgever van een werk dan wel een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van die aanbesteder.
 • Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de (rechts)persoon die door Goetheer & Huissoon wordt ingeschakeld in het kader van een werk of ter uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden.
 • Onder “werk” wordt verstaan de levering van zaken en/of uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten en/of het verhuren van materiaal en materieel, de aanneming van een werk of enig onderdeel daarvan, dan wel enige andere overeengekomen activiteit door een derde, verband houdende met een door Goetheer & Huissoon aangenomen werk van stoffelijke aard.

 

Artikel 3: Afwijkende bedingen

Goetheer & Huissoon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtnemers van toepassing werden of worden verklaard af, tenzij en voor zover Goetheer & Huissoon uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

 

Artikel 4: Aanbieding en bevestiging

4.1           De opdrachtnemer doet in elk geval de door hem opgegeven prijs gestand tot drie maanden na gunning van het werk aan Goetheer & Huissoon.

4.2           Een eventuele mondelinge opdracht wordt steeds geacht te zijn gegeven onder

uitdrukkelijk voorbehoud van een gelijkluidende schriftelijke bevestiging van Goetheer & Huissoon.

 • Een mondelinge opdracht is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken of

gewijzigd zolang Goetheer & Huissoon deze opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd. Aan een mondelinge opdracht                zonder schriftelijke bevestiging kunnen door de opdrachtnemer geen rechten worden

ontleend.

 • Handelingen, toezeggingen, mededelingen, aanbiedingen en aanvragen binden Goetheer & Huissoon slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien de opdrachtnemer deel uitmaakt van een groep of een dochtermaatschappij is van een andere vennootschap dan wel op enige wijze verbonden is met een andere onderneming, dient de opdrachtnemer dat schriftelijk kenbaar te maken aan Goetheer & Huissoon voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dan wel zodra de opdrachtnemer deel is gaan uitmaken van een groep, dochtervennootschap is geworden van een andere vennootschap of op enige ander wijze verbonden is geraakt met een andere onderneming. De opdrachtnemer dient elke wijziging in de zeggenschap over de opdrachtnemer die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de opdracht schriftelijk te melden aan Goetheer & Huissoon onmiddellijk nadat die wijziging heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5: Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat de opdrachtnemer na schriftelijke opdrachtbevestiging van Goetheer & Huissoon een aanvang maakt met de werkzaamheden. In dit laatste geval betekent dit een onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtnemer van de opdracht conform de schriftelijke bevestiging van de opdracht afkomstig van Goetheer & Huissoon.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden terzake door Goetheer & Huissoon geaccepteerde opdrachten de prijzen en condities als vermeld in de schriftelijke bevestiging van Goetheer & Huissoon.
 • Een opdracht wordt eerst dan geacht te zijn verleend indien zij door Goetheer & Huissoon schriftelijk is bevestigd. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van deze bevestiging akkoord te zijn gegaan, wanneer deze niet binnen 14 dagen na verzending door Goetheer & Huissoon schriftelijk door de opdrachtnemer wordt weersproken.
 • Om administratieve redenen is overigens de opdrachtnemer verplicht een kopie van de opdrachtbevestiging binnen 14 dagen na ontvangst rechtsgeldig ondertekend aan Goetheer & Huissoon te retourneren. Indien de opdrachtnemer hieraan niet of niet tijdig voldoet, is Goetheer & Huissoon zonder meer gerechtigd elke betalingsverplichting van haar kant op te schorten totdat de getekende kopie alsnog in haar bezit is gekomen.
 • Tegenover de opdrachtnemer heeft de administratie van Goetheer & Huissoon volledige bewijskracht.
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk. Indien een werk niet of slechts gedeeltelijk doorgang vindt respectievelijk de materialen of werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast/uitgevoerd, kan de aanvraag of opdracht door Goetheer & Huissoon worden geannuleerd dan wel herzien zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving kan ontlenen. Goetheer & Huissoon heeft evenzo het recht de levering respectievelijk uitvoering van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten, zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving kan ontlenen.
 • Indien de overeenkomst is gesloten tussen Goetheer & Huissoon en twee of meer opdrachtnemers, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk tegenover Goetheer & Huissoon gebonden voor de correcte en tijdige uitvoering van het werk.
 • Eventueel meer- en/of minderwerk dient te allen tijde onmiddellijk gemeld te worden in de vorm van een vaste prijsopgave. Eerst na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht door Goetheer & Huissoon mag meer- en minderwerk als opgedragen worden beschouwd. Gewijzigde tekeningen en/of verslagen van werkbesprekingen en/of door of namens Goetheer & Huissoon getekende bonnen kunnen nimmer als een meer- en minderwerkopdracht worden aangemerkt.
 • Zonder schriftelijke opdracht van Goetheer & Huissoon kan de opdrachtnemer geen wijzigingen in de opdracht aanvaarden, noch voorzover het betreft de hoeveelheid en aard der werkzaamheden, noch voorzover het betreft de waarde en kwaliteit der materialen, en kan de opdrachtnemer geen aanspraak maken op prijsverhoging. Dit geldt eveneens onverkort in geval van eventuele additionele eisen van de zijde van de aanbesteder.

Artikel 6: Auteursrechten e.d.

 • De tot de overeenkomst behorende tekeningen, bestek, modellen, constructies, schema’s, calculaties en andere bescheiden, die Goetheer & Huissoon de opdrachtnemer heeft verstrekt of die door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht zijn gemaakt dan wel door derden op verzoek van de opdrachtnemer zijn vervaardigd, blijven of worden eigendom van Goetheer & Huissoon, waarbij Goetheer & Huissoon zal gelden als hun maker en/of ontwerper. De schriftelijke opdrachtbevestiging als door de opdrachtnemer te ondertekenen (zie artikel 5.3) zal tevens gelden als een overdracht op voorhand van alle belang zijnde rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot tekeningen, bestek, modellen etc., voorzover de wet dat nader vereist. Voorzover niet al uit hoofde van de voorgaande zin de betreffende rechten eigendom zijn geworden van Goetheer & Huissoon is de opdrachtnemer op eerste verzoek gehouden aan overdracht van deze rechten Goetheer & Huissoon mee te werken.
 • De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde tekeningen en bescheiden uiterlijk bij de levering van de zaken respectievelijk oplevering van de verrichte werkzaamheden aan Goetheer & Huissoon overhandigen. Indien deze overhandiging uitblijft alsook indien de opdrachtnemer overigens niet voldoet aan hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, zal Goetheer & Huissoon gerechtigd zijn haar betalingsverplichting op te schorten totdat de tekeningen en bescheiden wel door haar ontvangen zijn respectievelijk door de opdrachtnemer alle verplichtingen als op hem rustende en voortvloeiende uit lid 1 van dit artikel zijn nageleefd, dit onverminderd het recht van Goetheer & Huissoon om wegens andere redenen haar betalingsverplichting op te schorten.
 • Indien de in het vorige lid bedoelde overhandiging uitblijft, alsook indien de opdrachtnemer overigens niet voldoet aan hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, zal opdrachtnemer aan Goetheer & Huissoon een direct opeisbare boete verbeuren van 10 % (tien procent) van de met de betreffende opdracht of offerte gemoeide aanneemsom of prijs, een en ander ongeacht of deze overtreding aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend en onverminderd het recht van Goetheer & Huissoon om dienaangaande nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht

 • De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, onder- en medeaannemers hieronder begrepen, betreffende alle bescheiden als genoemd in (zie artikel 6 lid 1), alsook ten aanzien van andere bedrijfsinformatie, kennis en knowhow, in de meest ruime zin des woords, die aan de opdrachtnemer bij of in het kader van de verstrekte opdracht bekend zijn geworden respectievelijk zijn gebracht, zowel indien deze informatie Goetheer & Huissoon als de aanbesteder betreft.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Goetheer & Huissoon is het de opdrachtnemer niet toegestaan met betrekking tot het werk rechtstreeks met derden te corresponderen. Wanneer de opdrachtnemer met toestemming van Goetheer & Huissoon, rechtstreeks met derden correspondeert, dienen terstond afschriften aan Goetheer & Huissoon te worden toegezonden.
 • Indien de in dit artikel genoemde verplichtingen door opdrachtnemer worden geschonden, verbeurt opdrachtnemer aan Goetheer & Huissoon een direct opeisbare boete van 10 % (tien procent) van de met de betreffende opdracht of offerte gemoeide aanneemsom of prijs; onverminderd het recht van Goetheer & Huissoon om dienaangaande nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Non-concurrentie

 • De opdrachtnemer zal zich, zowel onmiddellijk als middellijk via een groepsmaatschappij of dochtermaatschappij of bouwcombinatie van welke aard dan ook of via tussenkomst van derden, geheel onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de aanbesteder en/of het aanvaarden van opdrachten van de aanbesteder, waaronder begrepen die voor uitbreidingen respectievelijk wijzigingen betreffende het werk, gedurende een periode van één jaar ná voltooiing van de opdracht, behoudens indien Goetheer & Huissoon daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
 • Indien de in dit artikel genoemde verplichtingen door opdrachtnemer geschonden worden, verbeurt opdrachtnemer aan Goetheer & Huissoon een direct opeisbare boete van 10% (tien procent) van de met de betreffende opdracht of offerte gemoeide aanneemsom of prijs, een en ander ongeacht of deze overtreding aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend; onverminderd het recht van Goetheer & Huissoon om dienaangaande nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Uitbesteding; betaling aan derden

 • Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Goetheer & Huissoon mag de opdrachtnemer de opdracht, of enig deel daarvan, dan wel (enig deel van) de uitvoering daarvan niet aan een derde overdragen of uitbesteden.
 • Indien de opdrachtnemer na verkregen toestemming aan een derde opdracht verleent zoals in lid 1 bedoeld, dient hij terzake onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden deel uit dienen te maken, en wel op zodanige wijze dat de opdrachtverlenende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Goetheer & Huissoon en de opdrachtaanvaardende leverancier/onderaannemer die van de opdrachtnemer. De derde is naast de opdrachtnemer hoofdelijk tegenover Goetheer & Huissoon gebonden voor een correcte en tijdige uitvoering van het werk. De opdrachtnemer dient dat in de met de derde te sluiten overeenkomst te bedingen.
 • Overdracht en/of uitbesteding laten onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst tegenover Goetheer & Huissoon heeft.
 • De opdrachtnemer staat er tegenover Goetheer & Huissoon voor in dat door hem alle derden die terzake van het werk een vordering op hem hebben – met inachtneming van het wettelijk stelsel van voorrechten – onmiddellijk uit de door Goetheer & Huissoon te verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is Goetheer & Huissoon gerechtigd zich terzake schriftelijk te laten informeren alvorens verder betalingen aan de opdrachtnemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op de opdrachtnemer rustende verplichting is Goetheer & Huissoon voorts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke waarschuwing de haar gebleken vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens de opdrachtnemer te voldoen en deze betalingen met de opdrachtnemer te verrekenen, terzake waarvan Goetheer & Huissoon de opdrachtnemer schriftelijk in kennis zal stellen.

Artikel 10: Zekerheid; verrekening; cessieverbod

 • Goetheer & Huissoon is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtnemer een zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming door de opdrachtnemer van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Goetheer & Huissoon is gerechtigd tot compensatie of verrekening van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met wat zij van de opdrachtnemer te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook.
 • Het is de opdrachtnemer verboden zijn vorderingen op Goetheer & Huissoon aan derden te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. In geval de opdrachtnemer met het vorenstaande in strijd handelt, is – onverminderd de uit deze wanprestatie voortvloeiende aanspraken een verweren van Goetheer & Huissoon tegenover de opdrachtnemer en de derde(n), de vordering van de opdrachtnemer in ieder geval eerst opeisbaar na de oplevering van het werk.

Artikel 11: Verzekering; schade en materiaal/materieel e.d.

 • De opdrachtnemer dient zijn aansprakelijkheden te verzekeren, zonder dat in de polisvoorwaarden of anderszins daarin een verwijzing, exceptie of afwenteling voortkomt met betrekking tot andere al dan niet eerder door hem gesloten verzekeringen respectievelijk aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen. Tot de te verzekeren aansprakelijkheden behoren in ieder geval de aansprakelijkheid met betrekking tot de materialen, materieel, gereedschap etc., die de opdrachtnemer voor het werk heeft toegepast en/of door Goetheer & Huissoon aan hem daartoe ter beschikking zijn gesteld; voorts de aansprakelijkheden welke zijn opgesomd in artikel 20, als ook producten- en dienstenaansprakelijkheden na (op)levering en steeds met inbegrip van brand- en/of explosieaansprakelijkheid. Indien de opdrachtnemer in de hoedanigheid van leverancier optreedt, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk geval onverkort zijn aansprakelijkheid tegenover de uiteindelijke afnemers/gebruikers, ongeacht het aantal tussen gelegen doorleveringen, van zijn product ook na (op)levering te omvatten. Bij inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de opdrachtnemer te verzekeren de schade tegenover Goetheer & Huissoon en/of derden wegens aansprakelijkheden:
 1. waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen;
 2. waarvoor door de Federatie van Nederlands Kraanverhuurbedrijven standaard verzekeringscondities zijn opgesteld en wel ten minste conform de verzekeringscondities.

Bovengenoemde verzekeringen dienen te worden afgesloten voor voldoende bedragen, dat in het licht van het in redelijkheid te verzekeren risico. De opdrachtnemer is verplicht desgevraagd de betreffende polissen aan Goetheer & Huissoon ter beschikking te stellen. Goetheer & Huissoon wordt tevens onherroepelijk gemachtigd om bij de respectievelijke verzekeraar te informeren of de verschuldigde premie is betaald. Goetheer & Huissoon is gerechtigd de betaling op te schorten zolang de opdrachtnemer niet aan zijn informatieplicht in deze heeft voldaan. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verzekeringsplicht voldoet of terzake daarvan geen informatie verstrekt, is Goetheer & Huissoon gerechtigd de bedoelde aansprakelijkheden voor rekening van de opdrachtnemer te verzekeren en de daarmee gemoeide kosten met de opdrachtnemer te verrekenen.

 • Goetheer & Huissoon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of vandalisme voor wat betreft materialen, materieel, gereedschap e.d., alles in de meest uitgebreide zin des woords, van de opdrachtnemer, ook niet indien dat samenhangt met gedragingen van haar personeel en ingeschakelde derden/hulppersonen. De gevolgen daarvan zijn voor rekening van de opdrachtnemer die eventuele verzekeringen daartegen zelf en voor zijn eigen rekening dient te sluiten. Dat geldt ook voor materialen, materieel, gereedschap dat door de opdrachtnemer wordt opgeslagen in door Goetheer & Huissoon ter beschikking gestelde ruimten. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van Goetheer & Huissoon, haar leidinggevend personeel hieronder begrepen.

Artikel 12: Bijkomende verplichtingen; levering en certificaten e.d.

 • Alle leveringen en werkzaamheden welke niet met zoveel woorden in de schriftelijke opdracht zijn genoemd doch welke noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van geleverde zaken respectievelijk voor een goede oplevering van het werk, worden geacht in de opdracht te zijn begrepen, dat met inbegrip van de te vervaardigen en in voldoende mate ter beschikking te stellen ontwerpen, berekeningen, tekeningen en gebruiksvoorschriften. Voorts dient de opdrachtnemer voor zijn rekening zorg te dragen voor alle benodigde aansluitingsvergunningen en keuringen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 • De opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen waaronder begrepen wetten en verordeningen van de Nederlandse en Europese overheid welke Goetheer & Huissoon krachtens de door haar met haar aanbesteder gesloten overeenkomsten bij de uitvoering van het werk behoort na te leven en in acht te nemen. De opdrachtnemer verplicht zich al deze voorwaarden en bepalingen, wetten en verordeningen na te leven en in acht te nemen.
 • De opdrachtnemer dient, voorzover van toepassing, alle certificaten, attesten, garantiebewijzen, instructieboeken, revisie-tekeningen en/of onderhoudsstukken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de zaken/oplevering van zijn werkzaamheden in het bezit van Goetheer & Huissoon te stellen bij gebreke waarvan Goetheer & Huissoon gerechtigd is de betaling op te schorten tot aan deze verplichting is voldaan.

Artikel 13: Prijs

 • In de prijs zijn begrepen alle leveringen en werkzaamheden als bedoeld in artikel 12 lid 1.
 • Alle prijzen voor levering van zaken gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 27 bedoelde plaats en zijn inclusief alle kosten van emballage, inladen, transport en lossen van zaken en kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W. Deze kosten worden door Goetheer & Huissoon niet voorgeschoten.
 • De in de overeenkomst van onderaanneming vermelde prijs is vast voor de duur van het werk. Er zal geen verrekening plaatsvinden in geval van stijging van lonen, sociale lasten, prijzen, materialen, transportkosten, belastingen, (invoer)rechten, wisselkoersen e.d., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een dergelijke afwijking geldt uitsluitend voor het betreffende werk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Facturering

 • De opdrachtnemer is gehouden voor ieder werk een afzonderlijke factuur in enkelvoud in te dienen. De factuur dient gespecificeerd te zijn en te vermelden het door Goetheer & Huissoon aangegeven project- en/of contractnummer evenals de datum van de opdracht.
 • De door opdrachtnemer aan Goetheer & Huissoon te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting.
 • Een termijnfactuur dient het totaalbedrag van de opdracht te vermelden evenals het volgnummer van de gefactureerde termijn en een overzicht van de al gedeclareerde termijnen.
 • Indien de facturen van de opdrachtnemer een loonsom bevatten, zullen zij voorzien moeten zijn van een specificatie van de gewerkte uren waarop die loonsom betrekking heeft van de op het werk gewerkt hebbende/werkzaam zijnde personen van de opdrachtnemer respectievelijk diens onderaannemers te worden verwacht.
 • De opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.
 • Facturen die niet aan de eisen van de voorgaande leden van dit artikel voldoen, worden niet in behandeling genomen en worden niet betaald.

 

Artikel 15: Betaling

 • Goetheer & Huissoon zal de facturen die in overeenstemming zijn met artikel 14 voldoen op de wijze en in de termijnen als in de schriftelijke opdracht is overeengekomen. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen geldt als betalingstermijn 60 (dagen) dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de geleverde zaken dan wel oplevering van (een deel van) het werk en goedkeuring daarvan door Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder.
 • Goetheer & Huissoon zal geen vooruitbetalingen doen, tenzij anders overeengekomen. Verder zal Goetheer & Huissoon geen zekerheid hoeven te stellen in welke vorm dan ook.

Artikel 16: Eindafrekening

De opdrachtnemer is verplicht binnen veertien dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden zijn eindafrekening bij Goetheer & Huissoon in te dienen, waarin alle aanspraken waarop de opdrachtnemer meent recht te hebben, zoals die op bijbetaling, meerwerk e.d., tot uitdrukking moeten worden gebracht. Indien de betreffende factuur na genoemde datum, anders dan tengevolge van overmacht in de zin van de Wet, is ingediend is Goetheer & Huissoon al om die reden gerechtigd betaling van de factuur achterwege te laten.

Artikel 17: Garantie

 • De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken/de uitgevoerde werkzaamheden – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken – zijn:
 1. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, uitvoering (montage) en materialen en bijzonderlijk geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
 2. in overeenstemming met wat in de overeenkomst en in de tot de overeenkomst behorende bescheiden is bepaald en conform alle van toepassing zijnde normbladen en standaardbepalingen en alle voorschriften waaronder de voorschriften van plaatselijke, regionale, landelijke en Europese overheidsinstanties en nutsbedrijven.
  • Daarnaast zal voor het geleverde/opgeleverde (deel van het) werk, de garantie gelden welke Goetheer & Huissoon tegenover haar aanbesteder dient te verstrekken, doch indien de gebruikelijke garantie van de opdrachtnemer/fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, zal in ieder geval de meest uitgebreide (ten gunste van Goetheer & Huissoon en de aanbesteder) garantie gelden.
  • Ten aanzien van vorenstaande garantieverplichtingen is elk beroep op overmacht, anders dan natuurrampen, uitgesloten.
  • Goetheer & Huissoon is gerechtigd haar betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer op te schorten totdat deze binnen de gestelde termijn aan zijn garantieverplichtingen heeft voldaan. Betalingen door Goetheer & Huissoon van de zaken/(onderdelen van) de werkzaamheden ontslaan de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid.
 • De opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken/de uitgevoerde werkzaamheden bij levering, oplevering vertonen, onmiddellijk voor zijn rekening en in overleg met Goetheer & Huissoon herstellen of vervangen. Alle aan het herstel of de vervanging van het gebrek verbonden kosten, evenals de verdere uit het gebrek voortvloeiende kosten of schade van Goetheer & Huissoon of de aanbesteder (waaronder gevolgschade), zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer naar het oordeel van Goetheer & Huissoon het gebrek te laat en of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het Goetheer & Huissoon vrij hetgeen nodig is op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren.
 • Garanties die door de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking tot het werk zijn verstrekt worden geacht door de opdrachtnemer te zijn verstrekt. Terzake deze garanties verbindt de opdrachtnemer zich op eerste verzoek van Goetheer & Huissoon zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemd garanties voortvloeiende rechten en aanspraken, als ware het haar eigen verplichting.

Artikel 18: Inspectie en keuring

 • Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken, waar deze zich ook mochten bevinden, respectievelijk de (in uitvoering zijnde) werkzaamheden – daaronder begrepen de daar voor gebruikte zaken – te (doen) inspecteren of te (doen) keuren. Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten dat keuring overeenkomstig de eisen van Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder kan plaatsvinden. Het kosteloos verstrekken van monsters e.d. is daaronder begrepen. De opdrachtnemer dient Goetheer & Huissoon uit eigen beweging te berichten wanneer bedoelde zaken voor keuring gereed zijn.
 • De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer. Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid.

Artikel 19: Vrijwaring

 • Voorzover het door de opdrachtnemer niet of niet volledig naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat Goetheer & Huissoon tegenover derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de opdrachtnemer zich Goetheer & Huissoon voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid zowel te vrijwaren als volledig schadeloos te stellen. In het bijzonder zal de opdrachtnemer alle kosten van rechtsbijstand en overige bijstand vergoeden die Goetheer & Huissoon mocht lijden als gevold van deze aansprakelijkstellingen.
 • De opdrachtnemer vrijwaart Goetheer & Huissoon voor en stelt Goetheer & Huissoon volledig schadeloos terzake van aanspraken wegens inbreuken op auteurs-, modellen- en/of octrooirechten van derden terzake van door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. In het bijzonder zal de opdrachtnemer Goetheer & Huissoon alle kosten van rechtsbijstand en overige bijstand vergoeden die zij mocht lijden als gevolg van acties van (vermeende) gerechtigden met betrekking tot de genoemde en ander rechten van industriële of intellectuele eigendom, bedrag, onverminderd het recht van Goetheer & Huissoon volledige vergoeding van betreffende kosten te vorderen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschaden en -kosten en gevolgschade, die Goetheer & Huissoon, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Goetheer & Huissoon, en derden ten gevolge van de wanprestatie dan wel de onrechtmatige daad van de opdrachtnemer of van de door hem ingeschakelde derden mochten lijden. Onder schade in de voorgaande zin worden in ieder geval begrepen alle kosten, die van gebruik van eigen materiaal, materiaal en personeel hieronder begrepen, die Goetheer & Huissoon zich moet getroosten om de effecten van wanprestatie zoveel mogelijk ongedaan te maken, de door de aanbesteder bij Goetheer & Huissoon dientengevolge in samenhang met de wanprestatie in te houden kortingen respectievelijk de door Goetheer & Huissoon aan de aanbesteder verschuldigde boeten, schadevergoedingen e.d.
 • Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt (zoals – bij voorbeeld materiaal, werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte materialen) of aan Goetheer & Huissoon heeft verhuurd of ter beschikking gesteld, welke schaden zijn toegebracht aan in lid 1 genoemde personen en/of derden.
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Goetheer & Huissoon lijdt of zal lijden ten gevolge van een ontbinding op welke grond dan ook van de overeenkomst tussen partijen, daaronder mede begrepen eventuele meerkosten door de afwerking of uitvoering door Goetheer & Huissoon of een derde.
 • Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, welke Goetheer & Huissoon moet maken ten gevolge van de wanprestatie dan wel onrechtmatige daad van de opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval geacht reëel gemaakte kosten te bedragen met een minimum van twee punten van het geldende liquidatietarief.
 • De derde als bedoeld in artikel 9 is naast de opdrachtnemer hoofdelijk tegenover Goetheer & Huissoon aansprakelijk voor alle schade en kosten genoemd in het eerste lid van deze bepaling. De opdrachtnemer dient dat in de met de met de opdrachtaanvaardende leverancier/onderaannemer te sluiten overeenkomst te bedingen.
 • Ten aanzien van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden is elk beroep op overmacht, anders dan natuurrampen, uitgesloten.
 • Goetheer & Huissoon is niet aansprakelijk voor enige schade en kosten van opdrachtnemer, van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of van andere derden, waaronder schade en kosten wegens verlies of beschadiging van materiaal van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden vanwege eventuele aansprakelijkheid op grond van gedragingen van haar of haar werknemers (of het afwezig zijn daarvan), behoudens en voor zover opdrachtnemer kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Goetheer & Huissoon.
 • Goetheer & Huissoon is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van opdrachtnemer.
 • Aansprakelijkheid voor schade van Goetheer & Huissoon wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de opdracht waarmee de schade samenhangt.
 • Indien en voor zover Goetheer & Huissoon aansprakelijk is voor schade van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden en terzake van die aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht schade toegebracht aan de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd. De polisvoorwaarden liggen voor opdrachtnemers bij Goetheer & Huissoon ter inzage.

Artikel 21: Gehele of gedeeltelijke ontbinding

 • In de navolgende gevallen heeft Goetheer & Huissoon, na deugdelijke ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, ongeacht haar verdere rechten onder meer tot vordering van schadevergoeding en/of opschorting van haar verplichting:
 1. indien de opdrachtnemer:
  • met de uitvoering van de opdracht niet stipt en/of tijdig een aanvang maakt;
  • voor de uitvoering onvoldoende (deugdelijk opgeleid en/of bekwaam) personeel of materieel inzet;
  • met de uitvoering onvoldoende voortgang maakt;
  • aan de uitvoering onvoldoende zorg besteedt;
  • de opdrachten of afwijzingen van of vanwege Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder niet of niet behoorlijk of tijdig nakomt;
  • het werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goetheer & Huissoon geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt en/of uitbesteedt;
  • de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 4.5 niet (tijdig) heeft verricht;
  • één of meer van zijn overige contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, al dan niet met als gevolg dat vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is of dreigt; al het voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder;
 2. Indien het faillissement of de (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtnemer door onder curatele stelling, beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 3. Indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt of de opdrachtnemer – natuurlijk persoon – overlijdt;
 4. In gevallen waarin naar het oordeel van Goetheer & Huissoon sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtnemer;
 5. Indien de zeggenschap over de opdrachtnemer wijzigt.
  • Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Goetheer & Huissoon, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten het recht naar haar keuze:
 6. de al geleverde zaken/de al uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk al gedane betalingen terug te vorderen;
 7. de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het al door de opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werkzaamheden en de door de opdrachtnemer geleverde respectievelijk op het werk aangevoerde materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
  • Indien sprake is van opslag in een afgesloten container van de opdrachtnemer is Goetheer & Huissoon gerechtigd en nu al voor alsdan onherroepelijk gemachtigd zich daartoe de toegang te verschaffen, indien de opdrachtnemer ondanks schriftelijke sommatie nalaat Goetheer & Huissoon toegang te verschaffen.
  • De opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van Goetheer & Huissoon en/of de opdrachtnemer niet gerechtigd ( hem toebehorende of door hem achtergelaten) zaken op het werk te verwijderen.
  • De vorderingen die Goetheer & Huissoon ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 22: Retourzendingen

Wanneer standaard en/of courante handelszaken vanwege buiten de invloedsfeer van Goetheer & Huissoon liggende oorzaken overcompleet raken of niet langer bij uitvoering van het werk vereist zijn, moeten deze door de opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

Artikel 23: Geschillenregeling; toepasselijk recht

 • Indien door een of andere oorzaak geschillen mochten ontstaan, is de opdrachtnemer niet gerechtigd de lopende overeenkomsten op te schorten of te wijzigen.
 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst die door deze voorwaarden worden beheerst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen ter keuze van Goetheer & Huissoon òf aan de Raad voor Arbitrage voor de Bouw òf aan de Nederlandse (burgerlijke) rechter dienen te worden voorgelegd, behoudens indien de Wet dwingend anders voorschrijft. Goetheer & Huissoon is gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer. Goetheer & Huissoon is voorts gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van Goetheer & Huissoon, met uitsluiting van voornoemde arbitrageregeling.
 • Op door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en offertes is uitsluitend Nederlands recht, geldend voor het rijk in Europa van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden.

Artikel 24: Geldigheid bepalingen

Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft het geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

II Bijzonder gedeelte

 

 1. De inkoop van zaken

Artikel 25: Algemeen

In geval van inkoop van zaken gelden niet alleen de artikelen van dit hoofdstuk A doch tevens de artikelen uit het Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het navolgende hoofdstuk B, voorzover deze daarvoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld indien door de opdrachtnemer zowel zaken worden geleverd als met en/of in verband met deze zaken onderaannemingswerkzaamheden worden verricht.

Artikel 26: De wijze van levering

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering franco. De zaken reizen en worden getransporteerd geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
 • De zaken moeten overeenkomstig de aanwijzingen van Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder worden gelost en opgeslagen. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen of tassen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Goetheer & Huissoon en/of haar leidinggevend personeel.
 • Lossen en tassen buiten de geldende werktijden van Goetheer & Huissoon kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande goedkeuring.
 • De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt na lossing en opslag door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.

Artikel 27: Plaats van levering

 • De opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst.
 • Indien Goetheer & Huissoon voor de levering verlangt dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de opdrachtnemer gehouden zijn hieraan zijn medewerking te verlenen. Goetheer & Huissoon zal enkel slechts gehouden zijn daardoor extra transportkosten te vergoeden voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft moeten maken als gevolg van de verandering van de plaats van levering. Slechts extra transportkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Andere mogelijk daardoor veroorzaakte extra kosten zal de opdrachtnemer niet in rekening brengen bij Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder.

Artikel 28: Tijdstip van levering

 • De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te vinden overeenkomstig het door Goetheer & Huissoon vastgestelde laatstgeldende leverschema. Indien Goetheer & Huissoon om welke reden ook niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip en/of conform het vastgestelde leverschema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer nadat Goetheer & Huissoon hiervan melding heeft gemaakt – de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd kunnen worden en vervolgens geleverd zijn.
 • De in de overeenkomst vermelde levertijd en/of het vastgestelde laatst geldende leverschema bindt de opdrachtnemer, met dien verstande dat Goetheer & Huissoon het recht heeft zonder dat de opdrachtnemer aanspraak heeft op prijswijziging of enige andere vergoeding, het moment van levering nader vast te stellen door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het werk.
 • Goetheer & Huissoon is steeds bevoegd de daaropvolgende door de opdrachtnemer te verrichten prestatie nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, ook indien de overeenkomst een – andere – bepaalde volgorde mocht inhouden. Wat het werk in dit verband verlangt staat uitsluitend ter beoordeling van Goetheer & Huissoon.
 • Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de vorige leden bedoelde moment en/of overeenkomstig het in de vorige leden bedoelde tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Goetheer & Huissoon hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en zijn de artikelen 20 en 21 onverkort van toepassing.

Artikel 29: Hoeveelheden

De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De opdrachtnemer dient

echter,zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te leveren als het werk vereist of gaandeweg blijkt te

vereisen.

Artikel 30: Eigendomsovergang

 • De eigendom en het risico van de zaken gaat op Goetheer en Huissoon dan wel de aanbesteder over direct nadat de zaken conform de overeenkomst zijn afgeleverd en goedgekeurd.
 • In geval is overeengekomen dat de eigendom van de zaken al voor de aflevering en goedkeuring overgaat, is de opdrachtnemer gehouden deze zaken voldoende te verzekeren en als een goed huisvader te beheren tot het moment van aflevering.
 • In geval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op Goetheer & Huissoon dan wel de aanbesteder te zijn overgegaan.
 • De opdrachtnemer is op eerste verzoek van Goetheer & Huissoon verplicht bij levering van door hem van derden betrokken zaken, bij de aflevering een verklaring van een derde over te leggen, inhoudende dat de opdrachtnemer uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft bij aflevering de eigendom van de zaken aan Goetheer & Huissoon dan wel de aanbesteder over te dragen. Zolang een dergelijke verklaring niet is afgegeven is de koopprijs der geleverde zaken in ieder geval niet opeisbaar. Goetheer & Huissoon is overigens niet verplicht een dergelijke verklaring te verlangen.

 

Artikel 31: Acceptatie en weigering

 • De levering wordt geacht eerst correct te hebben plaatsgevonden na goedkeuring van Goetheer & Huissoon en de aanbesteder.
 • Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.
 • In geval van afkeuring zal Goetheer & Huissoon de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op het eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is Goetheer & Huissoon gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren.
 • Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft Goetheer & Huissoon na afkeuring het recht binnen een door haar te stellen redelijke termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de eisen voldoen.
 1. Onderaanneming.

Artikel 32: Algemeen

In geval van onderaanneming gelden niet alleen de artikelen uit dit hoofdstuk B, doch tevens de artikelen uit het Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het voorgaande hoofdstuk A voorzover de levering van zaken mede in de overeenkomst van onderaanneming is begrepen.

Artikel 33: Aanvang en oplevering van het werk

 • De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst. Hij zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het in de overeenkomst vermelde respectievelijk het laatstgeldende tijdschema (al dan niet genaamd werkschema/detailplanning), de werkzaamheden zodanig coördineren en organiseren – waaronder het inzetten van voldoende en vakkundig personeel – dat dit tijdschema zonder stagnatie door hem kan worden nagekomen en de werkzaamheden opleveren op het tijdstip vermeld in de overeenkomst en het tijdschema. Indien dit tijdstip niet wordt gehaald zal hij in ieder geval zorgdragen voor oplevering der werkzaamheden op een zodanig tijdstip dat Goetheer & Huissoon het werk op de tussen haar en de aanbesteder overeengekomen, dan wel op de voordien gelegen door Goetheer & Huissoon geplande opleveringsdatum ruimschoots in gereedheid kan hebben.
 • Goetheer & Huissoon heeft recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen in geval zij dit wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van het werk, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden. Goetheer & Huissoon zal de opdrachtnemer terzake zo spoedig als mogelijk een dergelijke wijziging berichten en desgewenst schriftelijk bevestigen.
 • Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Goetheer & Huissoon hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en alle maatregelen te treffen teneinde alsnog tijdig in gereedheid te zijn. Wanneer de opdrachtnemer in verband met het vorenstaande extra kosten moet maken zoals overwerkvergoedingen e.d. komen deze kosten uitdrukkelijk voor zijn rekening.
 • Onverminderd het bepaalde in artikelen 20 en 21 van deze voorwaarden, is de opdrachtnemer ten opzichte van Goetheer & Huissoon geheel aansprakelijk voor eventuele kortingen/boetes/schadeclaims die door de aanbesteder en/of derden ten laste van Goetheer & Huissoon worden gebracht wegens te late oplevering van het werk ten gevolge van door de opdrachtnemer mede veroorzaakte stagnatie.
 • De opname van de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan Goetheer & Huissoon en de goedkeuring en aanvaarding daarvan door Goetheer & Huissoon geschiedt steeds onder de voorwaarde dat deze werkzaamheden uiteindelijk door de aanbesteder bij de oplevering van het werk door Goetheer & Huissoon worden goedgekeurd en aanvaard.

Artikel 34: Onderhoudstermijn

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geldt in de verhouding tussen de opdrachtnemer en Goetheer & Huissoon een onderhoudstermijn die aanvangt bij oplevering door de opdrachtnemer van zijn werkzaamheden aan Goetheer & Huissoon en eindigt 6 maanden na oplevering van het werk door Goetheer & Huissoon aan de aanbesteder. Indien tussen de aanbesteder en Goetheer & Huissoon een langere onderhoudstermijn dan 6 maanden geldt, zal die langere termijn ook gelden in de verhouding tussen de opdrachtnemer en Goetheer & Huissoon.

Gedurende de onderhoudstermijn dient de opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste verzoek van Goetheer & Huissoon en/of de aanbesteder alle aan de dag tredende gebreken terstond te (doen) herstellen.

Artikel 35: Over te leggen bescheiden; administratieve verplichtingen

 • De verlening van de opdracht geschiedt onder voorwaarde, dat de opdrachtnemer ten genoegen van Goetheer & Huissoon op haar eerste verzoek terstond aan Goetheer & Huissoon verstrekt:
  • een geldig en origineel door de Kamer van Koophandel afgegeven uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan drie maanden;
  • een geldige vestigingsvergunning voorzover wettelijk vereist;
  • een recente originele verklaring betreffende zijn betalingsgedrag richting de bedrijfsvereniging en/of een recente originele verklaring betreffende zijn afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen, als bedoeld in de in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid vastgestelde (laatste) richtlijn(en).
  • een staat, bevattende de namen van alle werknemers met registratienummers en sofi-nummers die door hem van week tot week te werk zijn gesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht;
  • kopie van de legitimatiebewijzen van alle op het werk gewerkt hebbende/werkzaam zijnde personen van de opdrachtnemer respectievelijk diens onderaannemers;
  • de loonstaten respectievelijk manurenverantwoordingen.

Telkens indien Goetheer & Huissoon daarom verzoekt, is de opdrachtnemer verplicht van bovenvereiste stukken in ieder geval de meest recente exemplaren over te leggen.

 • De opdrachtnemer is verplicht
  • al zijn verplichtingen ten opzichte van de door hem te werk gestelde werknemers strikt na te komen;
  • alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van sociale verzekeringspremies en van loonbelasting die verband houden met het opgedragen werk stipt te voldoen;
  • de toepasselijke CAO stipt na te komen;
  • met Goetheer & Huissoon een overmakingsovereenkomst te sluiten als bedoeld in art. 3 van het G-rekeningenbesluit 1991.
 • In geval de opdrachtnemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de leden 1 en 2 zal Goetheer & Huissoon eerst tot betaling gehouden zijn zodra zij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en/of de opdrachtnemer zijn verplichtingen is nagekomen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden is de opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten dan na van Goetheer & Huissoon voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 16b lid 10 CSV respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV alsook de bepalingen van het G-rekeningbesluit 1991 stipt en volledig na te leven.
 • De opdrachtnemer is gehouden te gedogen dat Goetheer & Huissoon een onafhankelijke registeraccountant of accountant-administratieconsulent de boeken en de administratie van de opdrachtnemer onverwacht en/of periodiek laat controleren op naleving van de voor de opdrachtnemer geldende verplichtingen uit dit artikel, de andere artikelen van deze voorwaarden en de overeenkomst. Goetheer & Huissoon is tot een dergelijke controle nimmer verplicht. Indien het onderzoek oplevert dat een of meer verplichtingen niet zijn nageleefd dan komen de kosten van het onderzoek volledig voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 36: Bijzondere verplichtingen

 • De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Goetheer & Huissoon gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Indien dit tussen Goetheer & Huissoon en de opdrachtnemer is overeengekomen dient de opdrachtnemer tevens de orders en aanwijzingen op te volgen van de aanbesteder of die van de door de aanbesteder aangewezen
  (bouw-)directie.
 • De opdrachtnemer is gehouden de (veiligheids)voorschriften van de Wet Arbo en de aanwijzingen van de arbeidsinspectie evenals van de eventueel door Goetheer & Huissoon ingeschakelde derden-adviseur(s) o.a. voor wat betreft het logistieke gebeuren op te volgen. De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door hem gebruikte respectievelijk te gebruiken werktuigen en ander materiaal, evenals voor het feit dat dit aan alle (wettelijke) nationale en Europese eisen en voorschriften voldoet. Desgevraagd dient de opdrachtnemer dat ten genoegen van Goetheer & Huissoon aan te tonen. Goetheer & Huissoon is gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten totdat de opdrachtnemer aan het bepaalde in dit lid heeft voldaan.
 • De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen binnen de geldende en desgevraagd bekend gemaakte werktijden van Goetheer & Huissoon te geschieden.
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer moet steeds een gemachtigde van de opdrachtnemer op het werk aanwezig zijn. Zijn naam dient bekend te zijn bij Goetheer & Huissoon. Bij de aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden dient deze zich te melden bij Goetheer & Huissoon, welke beoordeelt of de opdrachtnemer in deze volgens de afspraken handelt.
 • Goetheer & Huissoon heeft de bevoegdheid de werknemers van de opdrachtnemer op het werk de toegang tot het werk te ontzeggen respectievelijk deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag (alcoholgebruik) etc.
 • De opdrachtnemer wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende (wettelijke/provinciale/gemeentelijke/waterschapsbepalingen die voor de opslag/verpakking/afvoer van afkomende en overtollige materialen in acht genomen dienen te worden. De opdrachtnemer dient Goetheer & Huissoon terzake te vrijwaren. De opdrachtnemer dient zelf voor zijn rekening voor de benodigde container(s) zorg te dragen, tenzij anderszins overeengekomen. Wanneer er sprake is van (rest-/afval-) materialen en/of chemische stoffen die niet meer voor het werk benodigd zijn, dan dienen deze materialen te worden afgevoerd met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, door en voor rekening van degenen die deze materialen op het werk in gebruik heeft gehad.
 • Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden dient de opdrachtnemer het werk schoon achter te laten.
 • Het materiaal, onverschillig of dit door de opdrachtnemer zelf, door derden of door Goetheer & Huissoon is geleverd, benevens het hulpmateriaal en materieel, alles in de ruimste zin des woords, dienen door de opdrachtnemer te worden gelost, getransporteerd en opgeslagen overeenkomstig de aanwijzingen van Goetheer & Huissoon en/of aanbesteder.
 • Wanneer tekeningen ten behoeve van de voortgang van het werk aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld dienen deze aan het einde van de werkdag aan Goetheer & Huissoon te worden teruggegeven.
 • Indien de werkzaamheden moeten worden verricht op of aan al gereed gekomen onderdelen van het werk, moet de opdrachtnemer beschermende maatregelen nemen om beschadiging en/of vervuiling te voorkomen en wordt de niettemin geconstateerde beschadiging en/of vervuiling geacht in strijd met vorenstaande verplichting door de opdrachtnemer te zijn toegebracht, behoudends de mogelijkheid van tegenbewijs door de opdrachtnemer.